Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Centrum evropské spolupráce jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Centrum evropské spolupráce.

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1.       Správcem Vašich osobních údajů je  Centrum evropské spolupráce s.r.o.,  IČ: 27950735, zapsaná  u Městského soudu v Praze, spisová značka C 128821. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na email: centrumes@centrumes.cz

2.       Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:

·         identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo;

·         adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;

·         další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, obrazový záznam

3.       Vaše údaje zpracováváme z důvodu:

·         Vámi uděleného souhlasu

·         plnění smlouvy a poskytování služeb;

·         zajištění provozních činností;

·         účetní a daňové účely;

·         splnění právní povinnosti;

·         přímého marketingu;

·         ochrana majetku a osob.

4.       Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb, a to i v rámci marketingu.

5.       Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

6.       Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb.

7.       Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. V případě projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie je to po dobu 10 let od roku následujícího po roce ukončení projektu.

8.       Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete vnést námitku, požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

9.       Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se na náš můžete obracet na adresu Centrum evropské spolupráce s.r.o., Smetanova 767, 760 01  Zlín.