Dotační programy

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Operační program Zaměstnanost je zaměřen na projekty, soustředící se na sociální začleňování a boj s chudobou. Tento operační program je zpravovanán Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tato problematika samozřejmě souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství. V programovém období bude kladen důraz také na dostupnost dlouhodobé a psychiatrické zdravotní péče.

Aktuální výzvy:

V současné době je možné podávat žádosti v těchto výzvách:Výzva číslo 25 – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy –Cílem podpory je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, dále poté profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Výzva 25

Výzva číslo 33 – Cílem podpory je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě a také zvýšit profesionalizaci veřejné správy. Výzva 33

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)

OP VVV je program podporovaný z prostředků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Program se zaměřuje na podporu posunu v ekonomice založené na vzdělávání, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Veškeré aktivity jsou propojeny s trhem práce. Program je zaměřen především na mladé lidi a na snížení neúspěchu mládeže ve vzdělávání a to na všech jejich úrovních a na odborné přípravě (pomocí zlepšení kvality ve vzdělávání – např. rozvoj jazyků, zapojení kreativity a inovativnosti; využití špičkových technologií – např. ICT; pomocí výzkumů; propojením výuky s praxí; rozvíjením celoživotního vzdělávání; …).

Aktuální výzvy:

Program č. 113 310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – pomocí finanční prostředků z tohoto programu je možné zvyšovat kapacity pobytových zařízení soc. služeb, podpořit zkvalitnění pobytových služeb sociální péče, podpora mobility, podpora zkvalitnění a dostupnosti služeb sociální prevence a snížení energetické náročnosti pobytových zařízení sociálních služeb. Rozvoj a obnova materiálně technické základny

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci OP PIK projekty, které budou podporovat malé a střední podniky se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace, ekologická řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání ale i ICT sektor.

Aktuální výzvy:

Momentálně nejsou otevřené žádné výzvy.

Integrovaný regionální program (IROP)

Prioritou Integrovaného regionálního programu je umožnit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správa a zajistit udržitený rozvoj v obcích, městech a regionech. Z tohoto programu lze například vybudovat cyklostezky, zateplit bytové domy, výstavit nebo rekonstruovat sociálních podniky či pořídit dokumenty územního rozvoje.

Aktuální výzvy:

Momentálně nejsou otevřené žádné výzvy. V současné chvíli známe pouze podobu jednotlivých prioritních os: IROP

Operační program Životního prostředí (OP ŽP)

Cílem OP ŽP je ochrana a zlepšení kvality životního prostředí v České republice. Do tohoto programu se může přihlásit téměř každý – obce, města, organizace státní správy a samosprávy, výzkumný a vědecký ústav, právnické a fyzické osoby, ale také neziskové organizace.

Aktuální výzvy:

V současné době jsou k dispozici pouze avíza výzev: OPŽP

Operační program přeshraniční spolupráce (OP PS)

Cílem programu je posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společná péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje mezi danými zeměmi.

Aktuální výzvy:

Momentálně nejsou otevřené žádné výzvy.