Dotační programy

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Operační program Zaměstnanost je zaměřen na projekty, soustředící se na sociální začleňování a boj s chudobou. Tento operační program je zpravovanán Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tato problematika samozřejmě souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství. V programovém období bude kladen důraz také na dostupnost dlouhodobé a psychiatrické zdravotní péče.

Aktuální výzvy:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)

OP VVV je program podporovaný z prostředků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Program se zaměřuje na podporu posunu v ekonomice založené na vzdělávání, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Veškeré aktivity jsou propojeny s trhem práce. Program je zaměřen především na mladé lidi a na snížení neúspěchu mládeže ve vzdělávání a to na všech jejich úrovních a na odborné přípravě (pomocí zlepšení kvality ve vzdělávání – např. rozvoj jazyků, zapojení kreativity a inovativnosti; využití špičkových technologií – např. ICT; pomocí výzkumů; propojením výuky s praxí; rozvíjením celoživotního vzdělávání; …).

Aktuální výzvy:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci OP PIK projekty, které budou podporovat malé a střední podniky se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace, ekologická řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání ale i ICT sektor.

Aktuální výzvy:

Integrovaný regionální program (IROP)

Prioritou Integrovaného regionálního programu je umožnit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správa a zajistit udržitený rozvoj v obcích, městech a regionech. Z tohoto programu lze například vybudovat cyklostezky, zateplit bytové domy, výstavit nebo rekonstruovat sociálních podniky či pořídit dokumenty územního rozvoje.

Aktuální výzvy:

Operační program Životního prostředí (OP ŽP)

Cílem OP ŽP je ochrana a zlepšení kvality životního prostředí v České republice. Do tohoto programu se může přihlásit téměř každý – obce, města, organizace státní správy a samosprávy, výzkumný a vědecký ústav, právnické a fyzické osoby, ale také neziskové organizace.

Aktuální výzvy:

Operační program přeshraniční spolupráce (OP PS)

Cílem programu je posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společná péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje mezi danými zeměmi.

Aktuální výzvy: